Naše MŠ byla zařazena pod Základní školu Lovčice, jejímž zřizovatelem je Obec Lovčice. Budova se nachází uprostřed obce. Okolo se rozprostírá velká zahrada, která se v roce 2015 ve spolupráci se zřizovatelem upravila na přírodní zahradu, slouží tak k enviromentální výchově dětí, a je mimo stávající herní soustavu průlezek a houpaček doplněna o přírodní prvky.

Formy a metody vzdělávací práce

Při vzdělávací práci s dětmi uplatňujeme aktivity spontánní a řízené. Připravujeme prostředí a vhodné činnosti, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy a nabízejí dětem příležitosti, jak poznávat, přemýšlet a chápat. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy dítěte. Všechny činnosti probíhají skupinově a individuálně, formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují. Volíme odpovídající metody, formy a prostředky své práce a podle těchto výsledků plánujeme další postup vzdělávání.

Metody uplatňované při práci s dětmi:

- prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte
- smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznání
- aktivně podpora rozvoje komunikativních dovedností.
- využití spontánních nápadů dětí, dětské zvídavosti a jejich potřeby objevovat
- situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost
- dbáme na bezpečí dětí a na dodržování pravidel
- řízené individuální činnosti
- komunitní kruh
 

Součástí vzdělávání jsou také školní akce, které doplňují a obohacují vzdělávací proces s dětmi: kulturní akce, výlety do přírody, rozšířená nabídka aktivit.

Návrhy tematických bloků vycházejí z ročních období, z přirozených situací, společenských událostí, každodenní reality, kterou děti prožívají. Projekty se mohou měnit podle momentální potřeby nebo situace.


Tematické bloky obsahují vzdělávací cíle, charakteristiku, příklady tematických částí, nabídku činností, očekávané výstupy, kompetence a poskytují dětem dostatek vzdělávacích příležitostí a podnětů. Obsah těchto celků odpovídá věku, úrovni rozvoje a zkušenostem dětí, vychází z jejich potřeb a skutečností jim blízkých.
 

Dlouhodobé cíle

V dlouhodobých cílech se zaměřujeme na citlivý vztah k životnímu prostředí:
- děti získávají dobrý vztah ke všemu živému i neživému i k sobě samému
- učí se samostatně i v týmu tvořivě myslet a získávat základní informace o životním prostředí
- aktivní péče o životní prostředí je přirozená součást celé naší práce s dětmi